Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.menterne.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door MFC De Menterne. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MFC De Menterne is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MFC De Menterne.

Geen garantie op juistheid 

Fouten die zijn ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MFC De Menterne te mogen claimen of te veronderstellen.

MFC De Menterne streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MFC De Menterne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve hyperlinks vanaf deze website naar websites en/of artikelen van derden, alsmede de informatie die daarop wordt verstrekt.  

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.menterne.nl op deze pagina.